PDF Print E-mail

Projektas „Mes – Lietuvos vaikai“

 

Vilniaus Ozo gimnazija nuo 2008 metų lapkričio mėn. pradėjo vykdyti LR Švietimo ir mokslo ministerijos remiamą projektą „Mes – Lietuvos vaikai“.  Atsižvelgdami į daugelį užsienyje gyvenančių lietuvių pageidavimų, sukūrėme lituanistinę mokyklėlę, skirtą 6-13 metų viso pasaulio lietuvaičiams. Pagrindinis mokyklėlės tikslas – padėti visiems išvykusiems išlaikyti ryšį su Lietuva, t.y.  jos kultūra, istorija ir kalba, tautosaka. Kviečiame mokinukus drauge žaismingai pakeliauti po lietuvių kalbos gramatikos šalį, minime ir švenčiame Lietuvos valstybines ir kalendorines šventes, skiepijame meilę ir pagarbą Lietuvai, lietuvių kultūrai, kalbai ir istorijai. Pasaulio lietuvaičiams, dalyvaujantiems įvairiuose konkursuose, viktorinose ir žaidimuose, suteiksime galimybę susipažinti ir tarpusavyje pabendrauti lietuviškai. Aktyviausių konkursų ir viktorinų dalyvių lauks įvairūs apdovanojimai. Visus mokslo metus su vaikučiais bendrauja kompetentingi lietuvių kalbos, istorijos, pasaulio pažinimo ir etnokultūros mokytojai, kurie yra pagalbininkai ir vedliai po šių dienų ir praeities Lietuvą.

 

 

Nuotolinis mokymas(is) Vilniaus Ozo gimnazijoje (8-12 klasių moksleiviams)

 

Vilniaus Ozo gimnazija 2002 m. pradėjo nuotolinio mokymo eksperimentą ir iki  2003 m. savarankiškai sukūrė elektroninę 10 klasės  kurso versiją  ir pradėjo mokymą nuotoliniu (distanciniu) būdu  per žiniatinklį (internetą).

Mokymui naudojama virtuali mokomoji aplinka Moodle.

2005 metais ES ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija ir Ozo gimnazija vykdė projektą „Nuotolinio mokymo(si) kursas X-XII klasei“ ir 2006 metais  projektą “Nuotolinio mokymosi kursas VIII-IX klasei” Šie projektai leido per trejus metus Vilniaus Ozo gimnazijoje sukurti šiuolaikinę techninę, programinę, dalykinę ir metodinę nuotolinio mokymo bazę.  2010-2012 metais Vilniaus Ozo gimnazija vykdė Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos bendrai finansuotą  projektą „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“.

Šiuo metu  Vilniaus Ozo gimnazijoje  yra  paruoštas nuotolinio mokymo kursas, pritaikyta metodika  ir vyksta mokymas 1-8 ir I-IV (9-12) gimnazijos klasėse, taip pat vyksta lituanistinis mokymas 1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse (mokiniai gali mokytis tik lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros).

Šiuo metu yra sukurta ir į „Moodle“ nuotolinio mokymo aplinką įkelta iš viso 12750 pamokų. Iš viso 8-12 klasėms yra sukurta apie 1630 kontrolinių testų. Iš viso 1-8 lituanistinio mokymo klasėms yra sukurta apie 300 kontrolinių testų. Šiuo metu yra sukurta ir į „Moodle“ nuotolinio mokymo aplinką įkelta iš viso 9000 vaizdo paskaitų. Iš viso 8-12 klasėms yra sukurta apie 1400 e-mokymo priemonių.

Kiekvienos klasės kursas suskirstytas į  konkrečias pamokas ir adaptuotas specifiniams IKT reikalavimams.  Pamokos interaktyvios, mokinių darbai vertinami ir recenzuojami komunikuojant elektroniniu paštu ir Skype.  E-pamokose daug vaizdo ir garso medžiagos, savikontrolės ir kontrolinių darbų testų, papildomų žiniatinklio (interneto) adresų. Kiekvienam mokomajam dalykui yra paruošta tiek pamokų, kiek reikalauja visas atitinkamos klasės ugdymo planas. Visos pamokos surašytos į tvarkaraštį, kuris savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pvz., per savaitę būna dvi istorijos, keturios matematikos ir t.t. pamokos. Kiekvieną pamoką mokiniai konsultuojami, vertinami, atlieka užduotis, gauna namų darbus ir t.t. Maždaug kartą per mėnesį mokytojo nustatytą dieną vyksta kiekvieno dalyko vertinamasis tekstas.

Didelis patogumas yra tai, kad mokiniai gali atlikti užduotis bet kuriuo paros metu ir bet kurią savaitės dieną. Esant rimtam pagrindimui mokytojas turi teisę atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam laikui.

Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) ir Brandos egzaminus mokiniai laiko pagal PUPP ir egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką. Lietuvių kalbos ir matematikos dalyko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus galima laikyti Skype, o egzaminus būtina laikyti, atvykus į gimnaziją. Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.